Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami.

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia w umowach z konsumentami. Przedsiębiorcy by uprościć obrót korzystają często ze wzorców umownych. Klient nie ma możliwości negocjowania takiego wzorca, lecz do niego przystępuję poprzez złożenie oświadczenia woli. Postanowienia umowy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa lub obowiązki w sposób sprzeczny z dobrym obyczajem lub rażąco naruszają jego interesy. Nie dotyczy to oczywiście podstawowych elementów umowy jak cena, o ile została sformułowana w sposób jednoznaczny.

 

Problem klauzul abuzywnych również to oddzielny temat od nieważności umowy, z powodu np. jej sprzeczności z obowiązującym prawem. Ten temat reguluje art. 58 k. c. i obowiązuje zarówno w stosunkach do wszystkich uczestników transakcji. Na rynku nieruchomości wzorcami umownymi, gdzie najłatwiej natrafić na klauzule niedozwolone, posługują się głównie: deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz pośrednicy finansowi i banki. Dlatego nawet najlepiej przed przystąpieniem do ważnej i kosztownej transakcji warto zajrzeć na stronę UOKiK zawierającą rejestr klauzul niedozwolonych. W roku 2019 było tam odnotowane 575 klauzul z branży nieruchomości. Pamiętać należy, że klauzule te są nieobowiązujące w stosunkach każdego konsumenta z konkretnym – wskazanym w rejestrze z nazwy – przedsiębiorcą.

 

Nie zmienia to faktu, że konsument może wnioskować do przedsiębiorcy o zmianę w zaoferowanym wzorcu umowy, jeśli widniejąca w nim klauzula jest łudząco podobna lub prowadzi do takich samych skutków, co objęty rejestrem zapis, uznany za abuzywny. Gdy wykrycie tego faktu nastąpi już po zawarciu umowy, konsument może wystąpić o załatwienie sprawy w drodze polubowne lub poprosić o pomoc instytucje wskazane na stronie UOKiK.

Author: dach-komplex.pl